សាកល្បង Aptakid (ទង្ងន់900ក្រាម)ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • SYNBIOTIC* ផ្តាច់មុខជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរឹងមាំ
  • DHA** ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាល ព្រមទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗ***ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទឲ្យមានដំណើរការល្អ
  • ក្រុមហ៊ុនអាហារូបត្ថម្ភចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ពីអឺរ៉ុប។
វីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ 19)៖ វិធីដែលអ្នកអាចការពារខ្លួនអ្នក និងកូនតូចរបស់អ្នក
នេះជាពេលវេលាដ៏តានតឹងមួយសម្រាប់ឪពុកម្តាយដែលមានកូនតូចៗ ភាពជាឪពុកគេលើកដំបូង និងស្ត្រីមានគភ៌។ នោះហើយជាមូលហេតុដែល Aptaclub កំពុងចែករំលែកអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ស្តីពីវិធីការពារអ្នក និងកូនតូចរបស់អ្នកព្រោះអ្នកគឺជាប្រភពទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់របស់កូនតូចអ្នកជាមួយពិភពខាងក្រៅ។ ដោយអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តងាយៗរបស់ពួកគេ អ្នកអាចកំណត់ហានិភ័យនៃការរីករាលដាលវីរុសកូរ៉ូណា។
វីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ 19)៖ វិធីដែលអ្នកអាចការពារខ្លួនអ្នក និងកូនតូចរបស់អ្នក
នេះជាពេលវេលាដ៏តានតឹងមួយសម្រាប់ឪពុកម្តាយដែលមានកូនតូចៗ ភាពជាឪពុកគេលើកដំបូង និងស្ត្រីមានគភ៌។ នោះហើយជាមូលហេតុដែល Aptaclub កំពុងចែករំលែកអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ស្តីពីវិធីការពារអ្នក និងកូនតូចរបស់អ្នកព្រោះអ្នកគឺជាប្រភពទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់របស់កូនតូចអ្នកជាមួយពិភពខាងក្រៅ។ ដោយអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តងាយៗរបស់ពួកគេ អ្នកអាចកំណត់ហានិភ័យនៃការរីករាលដាលវីរុសកូរ៉ូណា។
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133