អត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលរួមជាសមាជិក!
  • សារអំពីវិធីសាស្ត្រ និងគន្លឹះផ្សេងៗតាមដំណាក់កាលនិមួយៗសម្រាប់ដំណើរភាពជាអ្នកម្តាយ
  • កាដូអនុស្សាវរីយន៍ និងសៀវភៅអប់រំសម្រាប់អ្នកម្តាយ
  • ការពិគ្រោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីកូនឆ្លាត 24ម៉ោង ក្នុង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
ឈ្មោះ​ពេញ *
លេខទូរសព្ទ *
ផ្ទះ N# *
ផ្លួវ *
ក្រុង / ខេត្ត *
សង្កាត់ *
ស្រុក *
តើអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយឬនៅ?
តើអ្នកមានកូនដែរឬទេ?
តើអ្នកចង់ទទួលបានពត៌មាន និងកម្មវិធីពិសេសរបស់យើងដោយរបៀបណា?


ដើម្បីចុះឈ្មោះបានសូមអាន និងយល់ព្រមគោលការណ៏ទូទៅ។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមទាក់ទងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក សូមចុចមើលគោលការណ៏ឯកជនរបស់យើង។កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133